Kriterier for bruk av SBL

For å ta i bruk SBL må virksomheten tilfredsstille følgende kriterier.

Registrering

Send utfyllt registrerringsskjema til DSOP@bits.no for å starte prosessen ved å implementere SBL:

Onboardingsprosessen

For å sikre en god integrasjon med Altinn og Skatteetaten, samt en god implementering av de to nevnte SBL prosessene, bør finansinstitusjonene følge prosjektets anbefalte onboardingprosess slik den er beskrevet under.

Onboarding for en finansinstitusjon består av 5 faser:

Fase Beskrivelse
A – Forberedelse  Lese dokumentasjon og vurdere hvordan dette berører finansinstitusjonen og hvordan arbeidet skal organiseres - og når. Igangsette nødvendige tekniske interne bestillinger. 
B – Registrering og signering av vilkår  Utrulling i SBL utføres trinnvis og kontrollert. Finansinstitusjonen registrerer seg hos Bits for signering av Skatteetatens vilkår. Bits er kontakten i denne fasen 
C – Integrasjon  Finansinstitusjonen integrerer seg med Altinns samtykkeløsning og Skatteetaten, og utfører nødvendige integrasjonstester før overgangen til produksjon. 
D – Produksjon  Finansinstitusjonen går over til produksjon og må velge hvordan den nye løsningen skal lanseres i markedet. 
Tilpasninger  Ved hjelp av tilgjengelig dokumentasjon kan finansinstitusjonen igangsette tilpasninger i kundereisen og utføre brukertester. Data som mottas fra Skatteetaten skal lese inn i finansinstitusjonens lånesystemer. Dette kan gjøres med bakgrunn i dokumentasjon i test og deretter verifiseres/forbedres i produksjon basert på økt dataerfaring. Selve kredittscoringen vil i liten grad bli berørt av SBL, men det åpnes en del muligheter for automatisering av denne fasen. Finansinstitusjonen bør tenke på dette i sitt design og samtidig arbeide kontinuerlig med å forbedre automatiseringen. 

I de neste kapitlene er det også presentert anbefalinger om hvem som burde fullføre hvilke oppgaver:

  • IT: IT-spesifikke oppgaver
  • Forretning: Oppgaver for forretningssiden som vil implementere SBL
  • Kreditt: Oppgaver for kredittmiljøene
  • Alle: Alle de ovenfor nevnte miljøene.

A - Forberedelse

Oppgaver    
A-1 Gå gjennom onboardingspresentasjonen for å forstå hva SBL kan bety for finansinstitusjonen og hva som må til for å lykkes (Alle) Se Presentasjon SBL
A-2 Gå gjennom presentasjonen av SBL-prosessene for å forstå trinnene finansinstitusjonene må implementere i SBL (Alle) Se Introduksjon til prosessene
A-3 Bestille test- og produksjonsvirksomhetssertifikat internt i finansinstitusjonen (forretning/IT) Finansinstitusjonen må ha gyldig test- og produksjons-virksomhetssertifikater fra offentlig godkjent utsteder, se link til Virksomhetssertifikater.

Mer om virksomhetssertifikat
A-4 Tilrettelegge for neste fase ved å bestille nødvendige utviklings- og testmiljøer (IT) Dette er en finansinstitusjon-intern bestilling.
A-5 Tilrettelegge for neste fase ved å bestille nødvendige brannmur-åpninger for både test og produksjon (IT) Dette er en finansinstitusjon-intern bestilling.
A-6 Lese og forstå dokumentasjonen om samtykkeløsningen fra Altinn og Maskinporten fra Digdir. Se på Altinns Samtykkeløsning
Les og sette seg inn i Maskinporten hvordan ta i bruk

Scopes for SBL:

- Inntekt API: skatteetaten:inntekt
- Spesifisert summert skattegrunnlag API: skatteetaten:spesifisertsummertskattegrunnlag
- Tilgjengeligdata API: Ikke eget scope, fås gjennom scope til oppslagstjeneste

Finansforetak med leverandører - se eget delegeringsoppsett på Altinn leverandør

«««< HEAD A-7|Lese og forstå dokumentasjonen fra Skatteetaten:
- «Komme i gang» (forretning/IT)
- «Bakgrunn» (Alle).
- API-referanse (IT og eventuelt kreditt)
- Informasjonsmodell (forretning/kreditt)
- Feilkoder (IT). | API-referanser:
Støtte - Tilgjengeligdata
Spesifisert Summert Skattegrunnlag
Inntekt

Informasjonsmodeller:
Spesifisert Summert Skattegrunnlag
Inntekt. A-8|Se oversikt over tilgjengelige testbrukere (IT/Kreditt).

Informasjon om nytt testmiljø
*NB! Begrensninger i testdata i nytt miljø. | Se oversikt Testbrukere (gammelt testmiljø) eller Testbrukere (nytt testmiljø) | A-9|Ytelsestestrapport for Altinn samtykkeløsningen: Den kan brukes internt av finansinstitusjoner om en slik rapport er påkrevet. |Se Ytelsestestrapport| ======= A-7|Lese og forstå dokumentasjonen fra Skatteetaten:
- «Komme i gang» (forretning/IT)
- «Bakgrunn» (Alle).
- API-referanse (IT og eventuelt kreditt)
- Informasjonsmodell (forretning/kreditt)
- Feilkoder (IT)| API-referanser:
Støtte - Tilgjengeligdata
Spesifisert Summert Skattegrunnlag
Inntekt

Informasjonsmodeller:
Spesifisert Summert Skattegrunnlag
Inntekt. A-8|Se oversikt over tilgjengelige testbrukere (IT/Kreditt).

Informasjon om nytt testmiljø
*NB! Begrensninger i testdata i nytt miljø | Se oversikt Testbrukere | A-9|Ytelsestestrapport for Altinn samtykkeløsningen: Den kan brukes internt av finansinstitusjoner om en slik rapport er påkrevet.|Se Ytelsestestrapport|

814025b9c54d46861a7d047bfa4dc5ba7bc4742c

B - Registrering og signering av avtaler/vilkår

Oppgaver    
B-1 Finansinstitusjonen venter å bli kontaktet av Bits for å starte avtaleinngåelse. Nødvendig for å kobles til Skatteetaten og kunne hente data. Signering gjøres via Verified.
B-2 Tilgang til Altinns test- og produksjonsmiljø. (IT) Bits bestiller API-nøklene på vegne av finansforetaket, og Altinn sender nøklene direkte til foretaket. API-nøklene er nødvendig for å kunne benytte samtykkeløsningen.
B-3 Tilgang til Skatteetatens testmiljø Etter avtalene/vilkår er signert så bestiller Bits tilgang til Skatteetaens testmiljø og sender bekreftelse til finansforetaket når tilgangen er opprettet.

C - Integrasjon

Oppgaver| | —–|—–|—– C-1|Gjennomføre integrasjonstesten og dokumentere den i rapport-malen (IT).|Se Integrasjonstest og gjennomføre alle testcaser samt lage rapport.

Finansinstitusjonene skal kunne fremvise rapporten om Skatteetaten, Altinn eller Bits ber om det.| «««< HEAD C-2|Informere Bits når integrasjon i test er gjennomført (IT/Forretning)|Sende en mail til Bits ved DSOP@bits.no med bekreftelse av følgende:
- Integrasjonstest er fullført
- Rapport for integrasjonstest er laget.| ======= C-2|Informere Bits når integrasjon i test er gjennomført (IT/Forretning)|Sende en mail til Bits ved DSOP@bits.no med bekreftelse av følgende:

- Integrasjonstest er fullført
- Rapport for integrasjonstest er laget.|

814025b9c54d46861a7d047bfa4dc5ba7bc4742c C-3|Fylle ut og sende inn registreringsskjema for Kontrollinformasjon og KFR|Registreringsskjema Kontrollinformasjon

Registreringsskjema KFR

Ferdig utfylte skjemaer sendes til DSOP@bits.no| C-4|Abonnere på varsling fra Altinn, Skatteetaten og Digdir (Alle)|Driftsvarsel Altinn

Driftsvarsel Skatteetaten

Driftsvarsel Digdir |

D - Produksjon

Oppgaver    
D-1 Motta bekreftelse fra Bits om at autorisasjon for Skatteetatens produksjonsmiljø er opprettet. Se C-2.
D-2 Sikre at samtykketeksten (DelegationContext) er iht. kravet fra Skatteetaten (IT/Forretning) Skatteetatens krav til samtykkeforespørsel.
D-3 Det anbefales at finansinstitusjonen kjører først noen søknader med ansatte og utvalgte kunder/lånesøkere for å bli kjent med data og teste sine rutiner. Varigheten på denne fasen er avhengig av både volum (som er nødvendig for å teste/verifisere den nye prosessen) og behandlingskompleksiteten finansinstitusjonen har valgt.

Tilpasninger

Oppgaver som med fordel kan være gjort i forkant av integrasjon
Det anbefales at finansinstitusjonen gjennomfører en brukertest for å kunne se hvordan brukere reagerer til den nye måten å søke lån på.
Strategi for digitalisering av lånesøknadsprosessen i finansinstitusjonen. SBL tilrettelegger for ytterligere digitalisering av finansinstitusjonens låneprosesser.
Oppgaver som må gjøres i etterkant av integrasjon
Verifisering av lånebehandling i hele organisasjon som følge av SBL.
Opplæring av kundeservice, kredittrådgivere, og IT personalet.
Det anbefales at finansinstitusjonen tilrettelegge for en bevist aktivitet for å lære om data som hentes fra Skatteetaten slik at man ytterligere kan automatisere kredittvurderingen og låneprosessen.

Endringslogg

Dato Endring Link i dokumentasjon
03.04.2023 Oppdatert linker til Skatteetatens nye Github Skatteetatens Github
03.02.2023 Oppdatert registreringskjemaene for tjenesten Registreringsskjemaer
29.11.2022 Oppdatert scope under fase A-6 Onboarding fase- A
27.06.2022 Endret navn fra Inntektsmottaker API til Inntekt API under fase A-7 Onboarding fase- A
04.05.2022 Oppdatert linker til presentasjon og introduksjon for tjenesten  
02.11.2021 Oppdatert registreringsskjemaene for tjenesten Registreringsskjemaer
06.09.2021 Informasjon om nytt testmiljø og testdata under A-8 og informasjon om Maskinporten A-6 Nytt testmiljø
Maskinporten og Scopes
24.09.2020 Lagt til registreringsskjema for KFR under C-3