Send e-post til DSOP@bits.no dersom FAQ ikke besvarer ditt spørsmål.

Funksjonelle spørsmål

Kausjonister

Skal det leveres informasjon om kausjonister?
Nei, dersom det blir sendt forespørsel på personer som kun er kausjonister skal det leveres tom liste.

Saldo

Skal saldo leveres på forespørselstidspunkt?
Dersom periode på forespørsel ikke har sluttdato, skal disponibel saldo (dagens saldo) på konti ved forespørselstidspunkt (nåtid) leveres.

Skal historisk saldo leveres?
Dersom periode på forespørsel har oppgitt sluttdato, skal bokført saldo per sluttdato leveres.

Hva skal oppgis som saldo ved avsluttet konto?
Ingen saldo skal returneres dersom en konto er avsluttet i løpet av perioden på forespørselen. For eksempel:


fromDate 01.01.18 – toDate 01.01.20

Konto avsluttet: 01.01.19

Saldo på konto: (null/ingen informasjon leveres)

Transaksjoner

Skal alle transaksjoner leveres?
Alle bokførte transaksjoner skal leveres med status «booked». Reserverte transaksjoner kan også leveres med status «pending».

Anonymisering av testdata

Det skal tilstrebes å levere syntetisk testdata i testmiljø for Kontrollinfomasjon. Hvis det ikke er oppnåelig med systetisk testdata, må følgende retningslinjer for anonymisert testdata følges:

Utgangpunktet er Datatilsynets veileder om Anonymisering av personopplysninger og Dataelementer.

Oppsummert:

  • Anonymisering handler om å fjerne muligheten for å identifisere enkeltpersoner i et datasett.
  • Fødsels- og organisasjonsnummer, og navn på personer og organisasjoner må anonymiseres.
  • Adresseinformasjon må anonymiseres.
  • Kontonummer og navn på konto må anonymiseres.
  • Informasjon om transaksjoners innhold og stedet transaksjonen ble utført på må anonymiseres.

Det betyr at følgende dataelementer må anonymiseres:

• Account
	o accountIdentifier
	o name
• AccountDetail
	o accountIdentifier
	o name
	o primaryOwner
• AccountRole
	o identifier
	o name
	o postalAddress
	o electronicAddress
• CounterParty
	o accountIdentifier
	o identifier
	o name
	o postalAddress
• ElectronicAddress
	o value
• Identifier
	o value
• PaymentCard
	o holderName
• PostalAddress
	o postCode
	o streetName
	o buildingNumber
	o townName
	o country
	o addressLines
• Transaction
	o reference
	o counterParties
	o additionalInfo
	o merchant
• TransactionReference
	o value

BCL/BCP

BCL

API spesifikasjon BCL

API-et tar et parameter som er en identifikator for den offentlige etaten. Denne er basert på en «qualifier» som alltid vil være «iso6523-actorid-upis» og en identifikator som er basert på ISO 6523 standarden. En identifikator i ISO 6523 består av en ID for registeret, samt virksomhetens organisasjonsnummer. Verdiene er separert med kolon.

Organisasjonens navn participantID
NAV ‘0192:889640782’
Skatteetaten ‘0192:974761076’
Politi- og lensmannsetaten ‘0192:915429785’
Brønnøysundregistrene ‘0192:974760673’
Miljø Link
Test https://certpub.com/docs/environment/test/
Produksjon https://certpub.com/docs/environment/production/

Eksempel på forespørsel mot BCL i testmiljø for å vite i hvilken BCP NAV (889 640 782) har sitt sertifikat:

GET https://host:port/lookup/v2/{qualifier}::{participantId}

GET https://test-bcl.difi.blufo.net/lookup/v2/iso6523-actorid-upis::0192:889640782 

Eksempel på respons i testmiljø (endepunkt mot NAV sin BCP):

{ 

    "difi-bcp-v1": "https://api.test4.buypass.com/bcp-api/v1/standard/" 

} 

BCP

Eksempel på forespørsel mot BCP i testmiljø:


GET https://api.test4.buypass.com/bcp-api/v1/standard/api/v1/iso6523-actorid-upis::0192:889640782/bdx-procid-dsop::urn:fdc:bits.no:2018:dsop:account:1.0/ 

Process identifier er for denne løsningen definert som: bdx-procid-dsop::urn:fdc:bits.no:2018:dsop:account:1.0/