Bakgrunn

Arbeidsgivere rapporterer i dag informasjon om arbeidstagere som har rett til obligatorisk tjenestepensjon til pensjonsselskaper gjennom lønnssystemer eller online-portaler. Tilsvarende informasjon rapporteres også til blant annet Skatt og NAV gjennom A-ordningen.

I et ledd for å effektivisere dagens ordning ble det sendt ut et høringsnotat – «Bruk av informasjon fra a-ordningen i forbindelse med obligatorisk tjenestepensjon».

alt text

Hensikten med prosjektet

Forslaget bidrar til å forenkle rapporteringspliktene for arbeidsgiver ved at det ikke lenger vil være behov for å rapportere de samme opplysningene til pensjonsinnretningene. Bruk av opplysningene til pensjonsformålet vil også øke kvaliteten på opplysninger som gis i a-meldingen, særlig gjelder dette arbeidsforholdsopplysninger.

Forslaget vil styrke tilsynet med at arbeidsgiverne overholder plikten til å etablere og opprettholde tjenestepensjonsordning for sine ansatte etter OTP-loven.

  • Redusere næringslivets kostnader til rapportering av lønn og arbeidsforhold, herunder:
  • 820 millioner kroner i reduserte kostnader i året for arbeidsgivere (en time i rapportering) (Kilde: Finans Norge)
  • 319 millioner kroner over 10 år i reduserte kostnader for forsikringsbransjen
  • 1 til 2 milliarder kroner ekstra innbetalt i pensjon (Kilde: Pensjonsselskapene)

  • Redusere risiko for misbruk av dagens regelverk
  • Redusere risikoen for feil ved dobbel rapportering (dobbeltrapportering av lønns- og personaldata medfører ekstraarbeid og redusert produktivitet)
  • Unngå at pensjonsrapporteringen baserer seg på at pensjonsgrunnlag vurderes i virksomhetene snarere enn av pensjonsinnretningene

Status for prosjektet

Prosjektet, ved Skatteetaten, NAV, BITS og pensjonsselskaper (Storebrand, Gjensidige, KLP, Nordea, SpareBank1 og DNB), gjennomførte i 2020 «realiseringsfasen», og nødvendige lovendringer og bevilgning av midler til prosjektet ble vedtatt over statsbudsjettet.

Fra januar og ut mai 2021 ble det gjennomført en pilot av løsningen hvor et utvalg pensjonsinnretninger deltok. Piloten ble godkjent 15. juni, og det åpnet fra 15. august 2021 for at øvrige pensjonsinnretninger kan koble seg på og ta i bruk løsningen.

Hva betyr dette for arbeidsgiver?

Det nye kravet til rapportering av pensjonsleverandør gjelder fra 1. januar og gir flere fordeler for arbeidsgiver. Les mer om hvordan du skal bruke a-meldingen riktig og om du er pliktig å ha en pensjonsordning.

Informasjon om Arbeidsgivers sjekkliste for a-meldingen

Hva betyr dette for leverandører av lønns- og personalsystemer?

Når lønns- og personalsystemer benyttes i a-meldingsrapporteringen er det viktig at leverandørene av disse systemene tilrettelegger og forenkler løsningen for dette formålet. Her finner dere mer informasjon om behovet, konkrete tips og oppfordringer.

Hva betyr dette for pensjonsleverandørene?

I den foreløpige planen kan pensjonsleverandørene begynne med registrering fra og med 1. juni, og fra 15. august gis det tilgang til testmiljø. Les mer om hvilke aktiviteter som må gjennomføres og hvor dere kan holde dere oppdatert om videre fremdrift.

Informasjon om Pensjonsinnretningens sjekkliste ved onboarding av nye eller eksisterende kunder

Finans Norge - Bransjenorm

Anbefaling for bruk av lønnsarter og beregning av pensjonsgrunnlag ved lønnsrapportering fra a-ordningen

Presentasjon om Data for ajourhold av OTP i privat sektor

Introduksjon til “Data for ajourhold av OTP i privat sektor”

Kriterier og hjemmelsgrunnlag pensjonsinnretningene har for tilgang til data for tjenesten:

Tjenesten kan benyttes av pensjonsinnretninger med konsesjon fra Finanstilsynet til å tilby kollektive pensjonsprodukter etter innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven eller tjenestepensjonsloven.

Lov om skatteforvaltning § 3-6 tredje ledd hjemler Skatteetatens adgang til å dele opplysninger, som arbeidsgiver har innrapportert i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-2, til Pensjonsinnretningen for bruk i sistnevntes arbeid med pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven eller tjenestepensjonsloven.

Pensjonsinnretningens behandlingsgrunnlag for opplysninger utlevert etter skatteforvaltningsloven § 3-6 tredje ledd, er avtale inngått med arbeidsgiver og pensjonsinnretningens berettigede interesse for kundeadministrasjon og gjennomføring av forsikringstjenestene, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav B og F.

Hva kan data fra tjenesten brukes til?

Pensjonsselskapene kan kun benytte dataene for Obligatorisk Tjenestepensjon, og kan ikke bruke A-meldingsdata til andre ordninger som f.eks. offentlig pensjonsordninger, gruppelivsforsikringer, livrenter, osv.

Relevante linker til tjenesten

Nyheter og nyhetsbrev fra a-ordningen

A-Meldingen endringer i veiledningen

Endringslogg

Dato Endring Link i dokumentasjon
28.01.22 Oppdatering av FN bransjenorm V. 1.02  
23.09.22 Lagt til relevante linker til tjenesten