Denne siden skal beskrive det funksjonelle i tjenesten DSOP Konkursvarsel. Siden er en sammenstilling av behov og krav som er avklart gjennom samarbeid mellom pilotbankene (Sparebank 1, DNB, Nordea) og Brønnøysundregistrene. Hensikten er å gi en kortfattet og enkel beskrivelse av tjenesten for nye brukere. Dette gjelder deltakere fra forretningsside, ledelse, teknisk personell (arkitekter og utviklere) og eventuelt andre som måtte ha behov for en innføring i tjenesten. Justeringer vil komme på bakgrunn av erfaringer i pilotperioden og Brønnøysundregistrene ønsker gjerne innspill som kan forbedre dokumentet.

Bakgrunn

Ved åpning av konkurs, tvangsavvikling og tvangsoppløsning oppnevner tingrettene en bostyrer som skal, med mindre retten beslutter å gjøre det selv, sørge for at det varsles om en slik åpning og at midler i skyldnerens bo sikres (konkursloven §79 og §80).

Dette er i dag en manuell prosess som bostyrer må utføre.

Ved en slik åpning nevnt i innledningen, sendes det melding fra tingrettene til Konkursregisteret som registrerer dette i sitt register. Ved registrering i Konkursregisteret blir det automatisk opprettet en kunngjøring på Brønnøysundregistrenes nettside. I tillegg tilbyr Brønnøysundregistrene et abonnement på slike kunngjøringer som sendes ut hver time, eller som en daglig oppdatering en gang i døgnet (som regel ved midnatt). Noen banker følger med på kunngjøringer som en manuell oppgave internt og andre abonnerer på kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene. Mange banker stenger da kontoer av egen interesse. Også dette er en manuell prosess.

Det er laget en ny tjeneste/løsning, Konkursvarsel, som skal forenkle de overnevnte manuelle arbeidsoppgavene. Løsningen tilfredsstiller følgende krav:

*Alle bankene/brukere som er med i løsningen skal varsles digitalt om nye åpninger og kunne foreta seg de nødvendige handlinger. Det er lagt til rette for at dagens manuelle oppgaver kan løses maskinelt.

Beskrivelse av tjenesten DSOP Konkursbehandling - Konkursvarsel

Tjenesten vil gjøre tilgjengelig konkursvarsler fra Konkursregisteret. Innholdet i varslene er fire forskjellige typer varsel (se pkt. 2 for mer informasjon om type).

a) “aapning”: Dette gjelder åpning av konkurs, tvangsavvikling og tvangsoppløsning. b) “sletting”: Dette er en sletting/annulering av en åpning, nevnt i a). c) “oppheving”: Dette gjelder endring som følge av en anke på åpning, nevnt i a). d) “avslutning”: Avslutning av konkurs, tvangsavvikling eller tvangsoppløsning

Varslene kan brukes av banker og andre som har hjemmel til fullstendig datasett med sikker identifikator knyttet til konkursbo. Med sikker identifikator menes det i denne forbindelse organisasjonsnummer til en enhet eller fødselsnummer/ d-nummer. Alle konkursvarsler vil inneholde informasjon om hvilken type konkursvarsel dette er og sikker identifikator på debitor i form av organisasjonsnummer eller fullt fødselsnummer/d-nr.

Dersom en mottaker av et Konkursvarsel oppdager et kundeforhold (til debitor i varselet) vil detaljer knyttet til hver enkelt konkursvarsel være tilgjengelig i form av en ressurs-link (URL) som kan benyttes for å hente fullstendig datasett for dette konkursvarselet. Ved å følge ressurs-linken kan mottakere verifisere at de arbeider opp mot rett kunde og får de samme opplysninger som en kunngjøring fra brreg.no inneholder. På bakgrunn av denne informasjonen vil bank kunne identifisere eventuelle kundeforhold i egne systemer maskinelt, og banker kan på bakgrunn av dette foreta ønsket handling.

Banker velger selv om de agerer, hvordan de agerer, og når de agerer på et slikt «varsel» avhengig av kundeforhold og prosesser i egne interne systemer. Det er fra banker antydet at de vil kunne automatisere stenging av konto (“aapning”), åpne kontoer (“sletting”- gjelder kontoer stengt på bakgrunn av tidligere “aapning”). Ved “oppheving” er det vanskelig å automatisere og manuell behandling/vurdering må gjøres.

alt text

Innhold i tjenesten

For å angi innholdet konkursvarsel som finnes i tjenesten, benyttes feltet “type” til å kategorisere konkursvarselet.

Det vil forekomme fire forskjellige “type”.

“type” Beskrivelse av type
“aapning” Dette gjelder åpning av konkurs, tvangsavvikling og tvangsoppløsning.
(Bank varsles og kan stenge konto)
“sletting” Dette er en sletting av en åpning, nevnt i pkt. 1.
(Bank varsles og kan åpne kontoer som er stengt som følge av “aapning”)
“oppheving” Dette gjelder endring som følge av en ankeavgjørelse på åpning, nevnt i pkt. 1.
(Bank varsles om oppheving og foretar manuell vurdering)
“avslutning” Dette gjelder avslutning av en konkurs, tvangsavvikling eller entvangsoppløsning.
(Bank varsles om at bobehandlingen er avsluttet)

Varslene identifiserer den varselet gjelder med organisasjonsnummer eller fødselsnummer/d-nummer. Ved varsel på fødselsnummer/dnr. (personlig konkurs) vil det i de fleste tilfeller finnes en eller flere tilknyttede enheter. Det vil her gjelde ENK (Enkeltpersonforetak) og TVAM (tvangsregistrering for MVA fra Skatteetaten) som er knyttet opp mot personer som det er åpnet personlig konkurs på. (TVAM vil forekomme svært sjelden). Dette vil fremgå av ressurslinken som følger varselet.

Alle de ulike typene av konkursvarsel vil være knyttet opp mot egne datasett. De ulike datasettene er tilgjengelig via ressurs-linker angitt på hvert enkelt konkursvarsel. I “DSOP Konkursvarsel: API-dokumentasjon Versjon1.1.0.” er eksempler på datasett som er hentet ut i ressurs-link angitt for ulike konkursvarsel. Eksemplene er ikke uttømmende med tanke på hvilke typer datasett og innholdet i disse som tjenesten ender opp med å kunne avgi.

Datasettene avgis i JSON-format.

Estimert volum og tilgjengelighet

Statistikk fra tidligere år gir oss en pekepinn på hvor mange, og hvilken type varsel som tjenesten vil gi i løpet av et år.

 • “aapning” ca.6300*
 • “sletting” ca. 5*
 • “oppheving” ca. 10*
 • “avslutning” ca. 6000

*(Disse tallene er beregnet utifra tall og tendenser fra 2014 til 2018).

Tjenesten konkursvarsel vil bli oppdatert med nye varsel alle arbeidsdager hvert 15.minutt mellom kl.08:00 -16:00. Oppdateringen skjer i samsvar med kunngjøring av nye konkurser på Brønnøysundregistrenes hjemmeside.

Tjenesten vil være tilgjengelig 24/7.

Tilgang til tjenesten

Denne tjenesten vil være en tjeneste som krever at bruker blir autorisert for dette. Tilgangen styres av Konkursregisteret på bakgrunn av avtale mellom Brønnøysundregistrene og den enkelte bruker. Dette gjelder tilgang til både testmiljø med fiktive data og produksjonsmiljøet. Autentisering av bruker vil skje ved bruk av virksomhetssertifikat. Brønnøysundregistrene støtter både Commfides og Buypass.

NB: Etterhvert vil tjenesten bli lagt inn under maskinporten/ID-porten hvor det skal brukes en vegs TLS autentisering med autorisasjonstoken utstedt av ID-porten.

For mer informasjon se DSOP Konkursvarsel: API-dokumentasjon Versjon 1.1.0

Bruk av tjenesten

Når en autorisertbank/bruker ønsker å ta i bruk tjenesten kan det gjøres et kall med eller uten parameter.

Når konkursvarsler er lest vil bank/bruker selv kunne holde kontroll på tidsstempelet på siste leste konkursvarsler som indikerer hvor langt tilbake i tid bank er oppdatert. Tidsstempel benyttes i oppdatert -parameter ved hver forespørsel mot konkursvarsel. Hvor hyppig bank/bruker ønsker å gjøre forespørsler mot tjenesten, vil være opp til hver enkelt bank/bruker.

 • Ved første gangs kall av tjenesten kalles denne metoden: konkursvarsler/oppdatert/ {registreringstidspunkt}, hvor registreringstidspunkt er et tidsstempel med dato få dager tilbake i tid.
 • Ved kall til konkursvarsler uten parameter får man alle varsler fra løsningen ble satt i produksjon (15.01.19).
 • Ved kall til konkursvarsler/{UUID} med UUID som parameter vil man få opp mer informasjon om et enkelt varsel.

For mer informasjon se DSOP Konkursvarsel: API-dokumentasjon Versjon 1.1.0


Tenkt flyt hos bank

 1. Bank kaller tjeneste og mottar konkursvarsler.
 2. Går gjennom listen av konkursvarsler og identifisererhvilke av disse de har et kundeforhold til.
 3. Bank benytter link i konkursvarsel til henting avutvidet datasett fra konkursvarsel.
 4. Bank utfører handling, f.eks. stenger konto på kunde

Flytdiagram

alt text

Endringslogg

Dato Endring Link i dokumentasjon